دیکشنری ر رصدخانۀ ملی کیت پیک (KPNO)


رصدخانۀ ملی کیت پیک (KPNO)

رصدخانۀ ملی کیت پیک، (Kitt Peak National Observatory) رصدخانه ای واقع در حوالی توکسون ایالات متحدۀ امریکاست. این رصدخانه در ارتفاعی بالای 2000 متر از کیت پیک ساخته شده است. این رصدخانه در سال 1958 به وسیلۀ گروهی از دانشگاه های امریکا ساخته شده است.

رصدخانۀ ملی کیت پیک بزرگترین مجموعۀ تلسکوپ های نوری را داراست.

منبع :  www.noojum.com