دیکشنری آ آمبریل (Umbriel)


آمبریل (Umbriel)

آمبریل یکی از قمرهای اوارنوس است. این قمر یکی از پنج قمر بزرگ موجود از پانزده قمر اوارنوس است. وویجر2 نشان داد که آمبریل از دیگر اقمار اوارنوس تاریکتر است. سطح این قمر دارای تعداد زیادی گودال می باشد. یکی از این گودال ها دارای قطری معادل 110 کیلومتر و بسیار درخشان است. آمبریل قطری حدود 1170 کیلومتر دارد. منبع : www.noojum.com