دیکشنری ا ابَر خوشه (supercluster)


ابَر خوشه (supercluster)

ابر خوشه، یک خوشۀ بزرگ از کهکشان ها است. اکثر دانشمندان بر این باورند که ابرخوشه ها بزرگترین اجرام در جهان می باشند. آنها بر این عقیده اند که کهکشان ها به وسیلۀ جاذبه به طرف یکدیگر کشیده می شوند تا ابر خوشه ها را تشکیل دهند. ابر خوشه ها دارای طولی معادل صدها میلیون سال نوری هستند.

حدود 50 ابر خوشه شناخته شده اند.

منبع :  www.noojum.com