دیکشنری ف فروزنده (blazar)


فروزنده (blazar)

فروزنده كلمه‌اي است كه يك كهكشان را توصيف مي‌كند. فرآيندهاي پر انرژي در نقاط مركزي فروزنده صورت مي‌گيرد. همچنين فروزنده‌ها منابع امواج راديويي هستند معمولاً از مركز كهكشان‌هاي فعال، فشانه‌هاي گازي جت با سرعتي حدود سرعت نور فوران مي‌كنند. فروزنده ممكن است نقطه پاياني ديد فشانه‌ها باشد.

دانشمندان چگونگي تغيير نور ساطع شده از فروزنده را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

منبع :  www.noojum.com