دیکشنری ا انسلا داس (enceladus)


انسلا داس (enceladus)

انسلاداس يك قمر است. انسلاداس يكي از 18 قمر زحل است. پرواز وويجر 2 بر فراز انسلاداس مشخص كرد كه سطح اين قمر گودال‌هاي اندكي دارد. چنين به نظر مي‌رسد كه سطح آن پوشيده از يخ است. بعضي از دانشمندان معتقدند كه اين يخ به علت خارج شدن آب از آتشفشان‌ها مي‌باشد.

سطح انسلاداس بسيار درخشان است.

منبع :  www.noojum.com