دیکشنری م مقیاس کلوین (Kelvin scale)


مقیاس کلوین (Kelvin scale)

مقیاس کلوین، مقیاسی برای اندازه گیری دما است. درجۀ کلوین از صفر مطلق شروع می شود که معادل 16/273 درجۀ سلسیوس است.

اندازۀ یک درجۀ کلوین معادل یک درجۀ سلسیوس است.

منبع :  www.noojum.com