دیکشنری س ستارۀ متغیر (variable star)


ستارۀ متغیر (variable star)

ستارۀ متغیر، ستاره ای است که درخشش آن در طول یک دوره زمانی تغییر می کند. ستارگان متغیر شامل گروه های متعددی از قبیل دوتایی گرفتگی، ستارگان متغیر قیفاووسی، ستارگان شلیاقی RR ، و نواخترها می شوند.

خروج نور از یک ستارۀ متغیر می تواند به صورت منظم یا نامنظم باشد.

منبع :  www.noojum.com