دیکشنری م ماهوارۀ ماکزیمم خورشیدی (Solar Maximum Mission)


ماهوارۀ ماکزیمم خورشیدی (Solar Maximum Mission)

ماهوارۀ ماکزیمم خورشیدی، ماهواره ای بود که توسط ایالات متحدۀ امریکا در سال 1980 میلادی پرتاب گردید. این ماهواره قصد مطالعۀ خورشید در طول یک دورۀ فعالیت خورشیدی شدید را داشت. این ماهواره بعد از نه ماه در مدار خراب شد. فضانوردان شاتل فضایی چلنجر بعد از چندین بار سعی و تلاش، در به دست آوردن ماهواره ماکزیمم خورشیدی، موفق شدند. آنها توانستند آن ماهواره را تعمیر کنند؛ این ماهواره توانست تا سال 1989 میلادی به کار خود ادامه دهد.

تغییر ماهوارۀ ماکزیمم خورشیدی در سال 1984 انجام پذیرفت.

منبع :  www.noojum.com