دیکشنری ر رصدخانۀ اختر فیزیکی انرژی بالا (HEAO)


رصدخانۀ اختر فیزیکی انرژی بالا (HEAO)

رصدخانۀ اختر فیزیکی انرژی بالا، (High Energy Astrophysical Observatory) سه رصدخانۀ امریکایی بودند که بین سالهای 1979- 1977 میلادی پرتاب گردیدند. دوتای این ماهواره ها برای اخترشناسی اشعه X و یکی برای اختر شناسی اشعه گاما بود.

رصدخانۀ اختر فیزیکی انرژی بالای- 2 (HEA-2) به نام رصدخانه اینشتاین شناخته شده است.

منبع :  www.noojum.com