دیکشنری ف فرمانده (commander)


فرمانده (commander)

فرمانده فضاپيما يك عضو ارشد گروه است. او مسئول سلامت ساير اعضاء گروه است. فرمانده مي‌تواند طرح‌هاي پرواز و وظايف ساير اعضاء گروه را در موقعي كه خطر، سلامت گروه يا فضاپيما را تهديد مي‌كند، تغيير دهد. همچنين فرمانده بايد دستورات مسئولين كنترل زميني پرواز را انجام دهد. او مطمئن مي‌شود كه تمام اهداف ماموريت انجام مي‌گيرد.

فرمانده بايستي اطمينان پيدا كند كه افراد گروه با ورزش روزانه سلامت خود را حفظ كرده‌اند.

منبع :  www.noojum.com