دیکشنری س ستاره متغير قيفاووسي (Cepheid variable star)


ستاره متغير قيفاووسي (Cepheid variable star)

يك ستاره متغير قيفاووسي ستاره‌اي است كه درخشش آن به صورت منظم تغيير مي‌كند. اين درخشش در مدت زماني از حدود چند روز تا چند هفته تغيير مي‌كند. تغييرات درخشش ستاره متغير قيفاووسي به اين علت است كه به طور منظمي منبسط و منقبض مي‌شود. ستاره‌هاي متغير قيفاووسي ابرغول‌هاي زرد و نارنجي هستند كه بسيار درخشانتر از خورشيد ما مي‌باشند.

اولين ستاره متغير قيفاووسي در صورت فلكي قيفاووس مشاهده شد.

منبع :  www.noojum.com