دیکشنری س سایه (umbra)


سایه (umbra)

1- سایه، تاریک ترین قسمت تیرگی است. این سایه توسط ماه در طول یک خورشید گرفتگی بر روی زمین ایجاد می شود. یک سایه همچنین تیرگیی است که توسط زمین در طول یک ماه گرفتگی به روی ماه می افتد.

یک خورشید گرفتگی کامل فقط از سایه می تواند رؤیت گردد.

2- یک سایه، مرکز تاریک یک لکۀ خورشید است. سایه از نیم سایه های اطراف خنک تر است. دمای این سایه حدود 4000 درجۀ سلسیوس می باشد.

سایۀ یک لکۀ خورشیدی دارای یک میدان قوی مغناطیسی است.

منبع :  www.noojum.com