دیکشنری چ چشمی (eyepiece)


چشمی (eyepiece)

چشمی قسمتی از تلسکوپ است. چشمی، عدسی یا عدسی هایی است که در نقطه ای از تلسکوپ قرار دارد که مشاهده در آن می نگرد. چشمی تصویر را کانونی و بزرگتر می کند.

در بعضی از تلسکوپ ها، چشمی تصویر را وارونه نشان می دهد.

منبع :  www.noojum.com