دیکشنری م مدار استقرار (parking orbit)


مدار استقرار (parking orbit)

مدار استقرار مداری است که برای مدت زمانی توسط یک ماهواره یا فضاپیما مورد استفاده قرار می گیرد. تپ هایی که از روی کرۀ زمین به شیء واقع در مدار استقرار ارسال می گردد، دستور می دهد که از مدار خارج شده، به فضا رود یا به زمین برگردد.

ناو فرماندهی مأموریت فضایی آپولو به مدار استقرار، به دور ماه رفت.

منبع :  www.noojum.com