دیکشنری ز زاویۀ میل (inclination)


زاویۀ میل (inclination)

زاویۀ میل زاویه بین محور یک سیاره و صفحه مدار آن است. راویۀ میل با درجه اندازه گیری می شود.

زاویۀ میل محور زمین با در نظر گرفتن صفحۀ مدار آن 5/66 درجه می باشد.

منبع :  www.noojum.com