دیکشنری ی یون (ion)


یون (ion)

یون معمولاً اتمی است که یک یا چند الکترون خود را از دست داده باشد. این اتم بار الکتریکی مثبت دارد. یک اتم که الکترونی به دست می آورد، به یون با بار منفی تبدیل می گردد.

اتم ها هنگامی شدیداً با یکدیگر برخورد می کنند، به یون تبدیل می شوند.

منبع :  www.noojum.com