دیکشنری ی يد الجوزا (ابط الجوزا، آلفا – جبار) (Betelgeuse)


يد الجوزا (ابط الجوزا، آلفا – جبار) (Betelgeuse)

يد الجوزا ستاره‌اي در صورت فلكي جبار يا شكارچي است. اين ستاره در جبار از نظر درخشندگي سومين است. يد الجوزا يك ابر غول قرمز و روشن است. اين ستاره قطري معادل 402 ميليون كيلومتر دارد و حدود 290 برابر خورشيد ما است. اين ستاره به آرامي منقبض و منبسط مي‌شود كه اين امر موجب تنوع در درخشش آن مي‌گردد.

يد الجوزا در فاصله 590 سال نوري از خورشيد ما قرا دارد. مدار زمين به دور خورشيد از نظر اندازه، درون ستاره يد الجوزا جاي مي‌گيرد.

منبع :  www.noojum.com