دیکشنری گ گره (node)


گره (node)

گره، نقطه ای است که مدار یک سیاره یا دنباله دار یا یک قمر در صفحه مدار زمین قطع می شود.

در یک مدار دو گره وجود دارد و خطی که آن دو را با هم وصل می کند، خط گره ها نامیده می شود.

منبع :  www.noojum.com