دیکشنری چ چگالي (density)


چگالي (density)

چگالي يك كميت اندازه‌گيري است. چگالي جرم يك سانتي‌متر مكعب از يك ماده را اندازه‌گيري مي‌كند. موادي كه به نسبت حجمشان سبك هستند، داراي چگالي پاييني هستند زيرا كه اتم‌هاي آن‌ها از هم دورند. موادي كه به نسبت حجمشان سنگين هستند، داراي چگالي بالايي مي‌باشند؛ زيرا اتم‌هاي آن‌ها در نزديكي يكديگر متراكم شده‌اند. واحد چگالي كيلوگرم بر متر مكعب است.

منبع :  www.noojum.com