دیکشنری ج جمینی (جوزا، دوپیکر) (Gemini)


جمینی (جوزا، دوپیکر) (Gemini)

جوزا یا دوقلوها یک از صورفلکی منطقه البروج است. دو ستاره از درخشانترین ستاره های دوقلو، ستارۀ رأس التوأم المقدّم و ستارۀ رأس التوأم المؤخّر هستند (آلفا جوزا، بتا جوزا) . هر دو ستاره قدر اول هستند. ستاره رأس التوأم المقدّم یک ستاره چندگانه است. صورت فلکی جوزا یک صورت فلکی در نیمکره شمالی است. همچنین یک خوشه باز بسیار درخشان از ستارگان در صورت فلکی جوزا وجود دارد.

راه شیری از میان صورت فلکی جوزا عبور می کند.

منبع :  www.noojum.com