دیکشنری س سياهچاله (حفره سياه) (black hole)


سياهچاله (حفره سياه) (black hole)

سياهچاله يك جرم فشرده شده است. اين جرم به قدري فشرده و متراكم شده است كه سرعت فرار آن از سرعت نور بيشتر است از سياهچاله هيچ نوري ساطع نمي‌شود، و براي مشاهده گران كاملاً تاريك به نظر مي‌رسد. هيچ سياهچاله‌اي تاكنون يافت نشده است (البته در سال‌هاي اخير چندين مورد توسط دانشمندان و اخترشناسان ثبت شده است.م) ولي دانشمندان دلايلي بسيار معتبر مبني بر وجود آن‌ها دارند. سياهچاله‌ها ممكن است هنگام انفجار ستاره هاي عظيم الجثه شكل گرفته باشند.

مواد موجود در سياهچاله‌هاي عظيم معادل وجود يك ميليارد خورشيد است و ممكن است در مركز برخي كهكشان‌هاي بسيار فعال قرار داشته باشند.

منبع :  www.noojum.com