دیکشنری ا اخترشناسی راداری (radar astronomy)


اخترشناسی راداری (radar astronomy)

اخترشناسی راداری، مطالعۀ اجرام درون منظومۀ شمسی توسط جمع آوری بازتاب های  رادارای از آنهاست. این بازتاب ها از زمین ارسال و توسط آن اجرام به زمین منعکس  می گردند.

در اخترشناسی راداری، فاصلۀ یک جرم از زمین توسط اندازه گیری زمان رفت و برگشت یک تپ رادیویی به دست می آید.

منبع :  www.noojum.com