دیکشنری م ماهوارۀ افسار بسته (tethered Satellite)


ماهوارۀ افسار بسته (tethered Satellite)

ماهوارۀ افسار بسته، یک طرح است. دانشمندان در ناسا می خواهند از شاتل فضایی برای یدک کشیدن یک ماهواره که توسط کابلی به شاتل متصل گردیده است، استفاده کنند. این عمل به ماهواره اجازه خواهد داد که در جو زمین در ارتفاعی کم مورد استفاده قرار گیرد. این ماهواره ها می توانند از شاتل آزاد شوند و به آن باز گردند. تلاش جهت پرتاب یک ماهواره افسار بسته در سال 1992 میلادی ناموفق ماند. اعضای این شاتل نتوانستند کابل مسی را به خوبی باز کنند.

کامپیوتر ماهوارۀ افسار بسته، بایستی از شاتل کنترل گردد.

منبع :  www.noojum.com