دیکشنری ا الفبای یونانی (Greek alphabet)


الفبای یونانی (Greek alphabet)

الفبای یونانی توسط اخترشناسان، ریاضیدانان و دانشمندان مورد استفاده واقع گردیده است. این الفبا برای نامگذاری ستارگان در یک صورت فلکی مورد استفاده قرار گرفته است. درخشانترین ستاره با نام اولین حرف، آلفا خوانده می شود. دومین ستاره از لحاظ درخشش با دومین حرف، بتا خوانده می شود. استفاده از الفبای یونانی راه ساده ای برای فهرست بندی ستارگان به دانشمندان داده است.

الفبای یونانی اولین بار برای نامگذاری ستارگان توسط جوهان بایر در سال 1603 میلادی مورد استفاده قرار گرفت.

                                  الفبای یونانی

آلفا                         یوتا                                           رو

بتا                          کاپا                                            سیمگا

گاما                        لامبدا                                          تاو

دلتا                         میو                                            اُپسیلون

اِپسیلون                    نیو                                            فی

زتا                         اِکسی                                          چی

اِتا                          اُمیکرون                                      پسی

تتا                          پی                                             اُمگا

 

منبع :  www.noojum.com